Victor Ernest Shelford, 22/09/1877

היום אנו מציינים את יום הולדתו של Victor Ernest Shelford, זואולוג אמריקאי שעבודתו בעלת השפעה מכרעת על האקולוגיה.

ביום וסוקסציה נחשבים למושגי יסוד באקולוגיה. הראשון מגדיר יחידה אקולוגית רחבה המאופיינת בתצורת צומח שליטה, המקיימת בעלי חיים מסויימים בתנאי אקלים, טופוגרפיה וקרקע דומים. סוקסציה, לעומת זאת, מתארת תהליך מתמשך של התיישבות והכחדת מינים מבית גידול מסויים. תיאוריות הסוקסציה השונות הן מהראשונות שפותחו בתחום האקולוגיה, ובמידה רבה הן ניצבות בליבו עד היום. עבודתו של Victor Ernest Shelford הגדירה מושגים אלה, ורבים נוספים באקולוגיה, והעניקה להם תוקף מדעי.
גמר חתימה טובה

לקריאה נוספת:
 American zoologist - Victor Ernest Shelford