Phoenix - CDB401 R4

דגמי גלאי העטלפים החדשים מסדרת x01 מקבלים חוות דעת מעולות באירופה. כיוון שטרם נכתבו מדריכים בעברית עבור גלאים אלו, הם עדיין לא זמינים לרכישה דרך האתר: מי שלא זקוק למדריך מוזמן ליצור קשר לצורך הזמנה. גלאי CDB401 הוא כלי יוצא מן הכלל גם לצורך לימוד, ולכן פורסם כאן על הכוונה לרכוש גלאי אחד מדגם זה, כדי לאפשר למשתמשי המערכת להתנסות בשימוש בו. אנחנו שמחים לבשר שהנשר נחת: הגלאי בידינו.


מסכי תצוגה בגלאי CDB401

בגלאי CDB401 אפשרויות רבות, חלקן חדשות לחלוטין וחלקן היו כלולות רק בגלאים יקרים בהרבה, לרבות חיווי וויזואלי של ספקטרום תדרי הקול ב-FD, במקביל להאזנה ב-HD. אחד היישומים נקרא FD Scan sensitivity: הוא מאפשר זיהוי מהיר של תדירות השיא בקריאה על ידי סריקתה ב-FD, ומעבר מהיר להאזנה לתדר זה ב-HD.
זהו יישום מעולה, בעזרתו:
1. ניתן לשפר במהירות את מיומנות הזיהוי בשדה.
2. ניתן להבחין בין מינים שקריאותיהם דומות, אך נבדלות אחת מן השנייה בתדירות השיא. על פי דיווחים מאירופה, גלאי זה מאפשר להבחין בשדה בין Pipistrellus pygmaeus ל-Pipistrellus pipistrellus: נוכל לאמת כך תצפיות בעטלפון P. pygmaeus, וללמוד להבחין בין מינים קרובים נוספים. הנתונים המוקלטים נשמרים בכרטיס זיכרון (SD), זמינים לבחינה לאחר התצפית.

Section: 
Section1