Vagrancy in Birds

מינים מזדמנים הם אחד הנושאים המרתקים שבצפרות, אשר לעתים קרובות מושך תשומת לב ציבורית. באופן טבעי, מתמקד תחילה הדיון בזיהוי הציפור בשדה, הרי לעתים הוא מורכב במיוחד. בנוסף, היכולת לאמת (ולשלול!) זיהוי מזדמן נדיר היא הכרחית לצורך העשרת רשימת המינים האישית, וחשוב מכך: הגדלת הפערים שבין צפר לרעהו.

עם זאת, יש לנושא היבטים נוספים. ההתקדמות הטכנולוגית בתחומי הניטור הסביבתי השונים, מאפשר לבחון תנועת בעלי חיים בהקשרים חדשים. בספר הבא סקירה מקיפה.


Vagrancy in Birds
 Vagrancy in Birds / Alexander Lees, James Gilroy

Section: 
Section3