Anabat Scout

אחת ממטרות עמותת מן השדה היא קיום ניטור רציף של מגוון המינים, אשר נכון להיום ניתן בחלקו לביצוע רק באמצעות הציבור הרחב. במסגרת המאמץ לפיתוח שיטות לעיבוד המידע המתקבל במערכת, אנחנו בוחנים אמצעי איסוף שונים הנגישים גם לציבור. הבדיקות שלנו כוללות ניסויי שדה, שתוצאותיהם מאפשרות לאפיין את הממצאים המתקבלים בשיטות אלו. שילוב גלאי עטלפים הניב תוצאות רבות ומפתיעות, ובמקביל הדגיש את הצורך בגלאים מתקדמים. גלאים הכוללים איחסון הקלטות שמע באיכות גבוהה, מאפשרים להיעזר באנשי מקצוע ובתוכנות מתקדמות לצורך בקרה וסיווג של הנתונים לאחר התצפית.

נראה כי דגמי האקו-מטר (פרטים נוספים) נותנים מענה מלא לתצפיות שדה, ובעיקר לאלו הנערכות באופן אקראי. בכל זאת, כמה מאיתנו ימצאו עניין בדגם חדש - Anabat Scout -  מבית אנא-בט, המיועד לניטור אקוסטי אקטיבי: גלאי אשר מקליט ב-FS, ומאפשר האזנה ב-HD או FD. באמצעות ה-GPS המובנה, מצורפים לכל הקלטת עטלף גם נתוני הזמן והמיקום הרלוונטיים. 

 

Anabat Scout
   Anabat Scout Active Bat Detector- order from nhbs

Section: 
Section13