Pettersson U-series

עטלפים משתמשים בגלי קול גבוהים מאוד, לרוב גבוהים יותר מאשר ביכולתנו לשמוע, על מנת לנווט, לצוד ולתקשר. הם מפיקים את הגלים האולטראסונים (על-קוליים) בגרון ומשדרים אותם החוצה דרך הפה או האף. גלים הפוגעים בעצם כלשהו חוזרים אל העטלף ועל פיהם מרכיב העטלף 'תמונה' של הסביבה. גלאי עטלפים הוא מכשיר המתרגם את הקולות הגבוהים שמפיק העטלף לתדרים בטווח הנשמע באוזן אנושית - אמצעי הכרחי לצורך זיהוי מינים, התנהגויות שונות ועוד. בעבר כתבנו על גלאים המנצלים טלפונים ניידים ומחשבי לוח לצורכי תצוגה, אחסון ושידור ממצאים. בגלל שעטלפים משתמשים בקולות אולטראסוניים, הרי שעל מנת לקלוט את קריאותיהם יש צורך במיקרופונים מתאימים שיחוברו אל המכשיר הנייד, ולא ניתן להשתמש במיקרופון המובנה במכשיר.

לאחרונה הושקו מיקרופונים חדשים מבית פיטרסון (Pettersson), המתאימים לשימוש באמצעות טלפונים ניידים: U-series. אלו מיקרופנים קטנים, רגישים ביותר בעלי צריכת מתח נמוכה, ומכאן מתאימים לשימוש בשדה כגלאי נייד. מבחינה טכנית, על מנת להיות ערוכים להקלטת עטלפים יש צורך גם בתוכנה מתאימה לשמירת קבצי הקול, וכתלות במכשיר הנייד - ייתכן שגם במתאם מיקרו-USB (סוג B).

Pettersson USB Ultrasonic Microphone
Pettersson U-series USB Ultrasonic Microphone

Section: 
Section5