Bat Calls of Britain and Europe

ספרו של Jon Russ הוא מדריך זיהוי עטלפים מעולה. אנו מקפידים לשאת אותו לכל תצפית בשדה, ונעזרים בו תכופות גם בבית. לאחרונה (ספט 2021) יצאה לאור מהדורה חדשה, ואנחנו מצפים בכיליון עיניים להגעת העותק המודפס.

Bat Calls of Britain and Europe: A Guide to Species Identification
Bat Calls of Britain and Europe: A Guide to Species Identification

 

Section: 
Section8