Bats of Britain and Europe

Bats of Britain and Europe, מדריך העטלפים (Christian Dietz & Andreas Kiefer) אשר יצא לאור בינואר 2016, מאפשר זיהוי של 45 מינים המוכרים באירופה בעזרת תאורים מפורטים הכוללים איורים, תצלומים, ספקטוגרמות ועוד.

Bats of Britain and Europe
Bats of Britain and Europe

במדריך מידע מפורט בנושאי אתרי משכן של עטלפים, איתור עטלפים וזיהוי עטלפים. יש לציין כי המידע בנושא זיהוי המינים על פי קולותיהם הוא חלקי מאוד, כך שלמעשה לצורך זיהוי בשדה השימוש בו מוגבל.

 


מדריך עטלפים Christian Dietz and Andreas Kiefe

Section: 
Section2