WatchBat! 07/12/2015

מספר יישומים המאפשרים לצופים לעקוב אחר דיווחיהם, ולהציגם על גבי מפה, נמצאים בשלבי ניסוי ופיתוח סופיים המבוצעים על ידי XKD Technologies. במהלך השבוע הם צפויים להיות מפורסמים באתר: מפות המתארות שטחים אשר כוסו בתצפית, ועוד.

עדיין לא הצטרפת? קראו בקישור הבא אודות המיזם: האשפים לאן?

 

watchbat

Section: 
Section4