Song Meter Micro

אמצעי חדש נכנס לשימוש בימים אלו בעמותה: Song Meter Micro

אנחנו עורכים ניסויים, בכוונה לשלב מערך גלאים מסוג זה ככלי משלים למידע המתקבל במסגרת מיזם האשפים.

Section: 
Section1